Bible-way Teaching Missions

Bro. Timothy Tuan Mas Biblical Exegetic Teaching Missions in N.A. & SE. Asia

Welcome to Bro.Timothy Tuan Ma's Biblical Teaching Mission

歡迎遊覽 馬桂發弟兄 符合聖經的宣教-教學 網站  

Chào mừng Bạn đến thăm Trang Web Truyền Giáo - Giảng Dạy Theo Đường Lối Kinh Thánh của Thầy Mã-Tuấn 

(BRE, 1987 at CBC & MRE, 1994 at CBS/TWU Canada): http://Bible-Way.webs.com

Welcome to... 歡迎遊覽... Chào mừng Bạn đến thăm...  http://Bible-Way.webs.com


♥ To try me (a Teacher-Missionary) who applies 41-yrs Spiritually Original Word-play Exegesisto show you how to read, understand & apply your Bible... & how to be involved in Victorious Missions...! 

>> Please visit the website of The Saints in Vn & Cambodia... for Examples: 

♥ Dear Saints from around the world, please pray for me & support my (43 yrs: 1973-2016) Biblical Teaching Missions in N.A., China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Vietnam, Cambodia & Laos. - Thanks!

  • Please make an appointment for me to share in your Family or Congregation (for free!) at my home: +1 604-430-9240 or Email: MaTimothy@hotmail.com

 請試讓我這位應用了43年原文双关语靈意解經”的宣教士-教師來幫您懂得如何研讀,明解,應用您的聖經... 並如何參與得勝的宣教事工...!

(請遊覽越南聖徒網站 <http://ThanhDoVn.webs.com> 為例子)

懇請各地聖徒支持並為我在北美,中國,香港,臺灣,泰國,越-棉-寮(43年: 1973-2016)的宣教-教學代禱 - 謝謝!


♥ Xin hãy thử mời tôi là vị Giáo sĩ - Giáo sư đã áp dụng 40 năm “Phép Giải Kinh Theo Nguyên Văn Chơi Chữ & Linh Ý” này tới giúp Bạn biết cách đọc hiểu và áp dụng đúng Kinh Thánh... và biết làm sao gốp phần vào công cuộc Truyền giáo đầy thắng lợi...!

(Xin xem mạng <http://ThánhĐồVn.webs.com> để làm gương) 

♥ Kính xin quý vị Thánh đồ các nơi ủng hộ và cầu thay cho công việc Truyền Giáo - Giảng Dạy (41 năm: 1973-2014) của tôi tại Bắc Mỹ, Trung Quốc, HK, Đài Loan, Thái-Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia và Lao. Cám ơn!


 News

 Question: On Thu, Feb 20, 2014 at 11:45 PM, Bro. Bunsam Rath (from Phnom Penh, Cambodia) wrote: Dear brother… whats the mission that you wish to come to Cambodia? Only teaching to my group or anything else?

 Answer: On Fri, Feb 21, 2014 at 12:14 AM, Bro. Timothy Ma (from HCM city, Vietnam) answered: Dear brother, My Global Teaching Ministry – my missions to Cambodia (as well as to any country) is: to conduct Classes (in city or at village, private home or public hall) with only one Subject: “Original Word Studies -- Biblical Original Word-play Spiritual Exegesis” -- It's a 2 to 3 days Free Course for Church Ministers, Elders & Deacons anywhere to whom want to learn "The Best & Fastest Way for Self-study to know your Bible -- in order to Catch God's Original Mind & Ultimate Plan & for you to know: How to Live, How to Serve & How to Preach/Teach... according to His Prefect Will..."


Original Word-play Spiritual Exegesis 原文双关语靈意解
 Bài Học Giải K

由在加拿大溫哥華市的馬桂發弟兄 (基督教教育學士與教育碩士BRE & MRE) 編寫

(English Edition 英文版 & Vietnamese Edition 越文版)

* : 凡那個希伯來原文有2個特別的意思和翻譯,我們就會用 號放在兩者之間! 


Hãy Tìm Hiễu Kinh Thánh và Sống Theo Ý Chúa!

Bài Học Giải Kinh theo Nguyên Văn Chơi Chữ và Linh Ý

Cập nhật tại Vancouver, Canada, vào 14:28h Chiều Thứ Ba ngày 24-9-2013 / Soạn bởi Anh Gs Mã-Tuấn Timothy, Cựu Sinh viên Thánh Kinh Thần Học Viên Nha-Trang của Hội Thánh Tin Lành Việt-Nam 1972-73, Cử Nhân Giáo dục Cơ-đốc BRE 1987 tại Học Viện Kinh Thánh Columbia CBC của Mennonite, Canada, Thạc Sĩ Giáo dục Cơ-đốc MRE 1994 tại Chủng Viện Bap-tít Canada CBS và Đại Học Ba-hiệp-Một Miền Tây TWU, Canada.

Ghi Chú: Vì nguyên nhân và cách thức quan trọng của "Giải Kinh" là chúng ta phải tìm ra những "Bí mật, Chân lýBài học Áp dụng" mà ĐCT đã giấu trong Kinh thánh qua "Cách Chơi Chữ" ("cùng chữ" những "khác nghĩa") của Chúa Thánh Linh trong việc mượn tiếng Hê-brơ mà viết ra Kinh Thánh Cựu Ước như vậy, cho nên khi có "Cùng MỘT Chữ Hê-brơ nào đó" đã xuất hiện ở 2 chỗ Kinh thánh "có 2 Nghĩa khác nhau" mà lại "có quan hệ đặc biệt với nhau", thì tôi sẽ để dấu "=" (bằng nhau) ở giữ 2 Chữ đó, để anh em có thể thấy rõ Chúa Thánh Linh đã cố tình "Chơi 2 Chữ đó" như thế nào đề chúng ta cũng phải biết cách "Giải Kinh 2 chỗ đó" như thể ấy vậy!


title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content